Slovníček pojmov


Čo je bytové vetranie?

Základné opatrenia na zabezpečenie potrebnej kvality vzduchu vo vnútornom prostredí.

Prečo vetrať?

 • Potreba zabezpečiť prívod vzduchu na dýchanie.
 • Zabezpečiť odvod škodlivín z objektu
 • Odviesť teplo z budov v letnom období

Čo je množstvo privádzaného / odvádzaného vzduchu?

 • Je to objem vzduchu, ktorý prúdi za danú dobu do definovaného priestoru alebo naopak z neho.
 • Všeobecne sa udáva v [m3/h] alebo [m3/s].
 • Možno ho rozšíriť na osobu [m3/h.os], alebo na podlahovú plochu [m3/h.m2]

Intenzita výmeny vzduchu

 • Môžeme ju definovať ako podiel prietoku vzduchu, ktorý vstupuje do danej miestnosti / objem tejto miestnosti.
 • Nevzťahuje sa na počet osôb v miestnosti, ale dáva informáciu o tom, koľkokrát za hodinu sa vymení vzduch v danej miestnosti

Intenzita vetrania

 • Môžeme ju definovať ako podiel prietoku čerstvého vonkajšieho vzduchu, ktorý vstupuje do danej miestnosti / objem tejto miestnosti.
 • Nevzťahuje sa na počet osôb v miestnosti, ale dáva informáciu o tom, koľkokrát za hodinu je znečistený vzduch v miestnosti nahradený čerstvým vzduchom

Odporúčané množstvo výmeny vzduchu

 • Kúpeľne 40 až 60 m3/h
 • WC 25 až 40 m3/h
 • Kuchyňa 40 až 60 m3/h

Prirodzené vetranie s infiltráciou

K vetraniu a výmene vzduchu dochádza prenikaním vzduchu netesnosťami v oknách, dverách a stavebných konštrukciách. Ak je bezvetrie, infiltráciu spôsobuje len teplotný rozdiel vnútorného a vonkajšieho prostredia. Krátkodobým otvorením okien môžeme zväčšiť intenzitu vetrania.

Aerácia, samočinné vetranie

K vetraniu a výmene vzduchu dochádza obdobne ako u infiltrácie, ale s tým rozdielom, že prívod a odvod vzduchu je tvorený otvormi v rôznych výškach v miestnosti. Ak je bezvetrie, je aerácia spôsobená len teplotným rozdielom vnútorného a vonkajšieho prostredia, pri vyrovnaní teplôt je vetranie neúčinné.

Šachtové vetranie

K vetraniu dochádza vďaka rozdielu teplôt vnútri a mimo budovy. Pri šachtovom vetraní sú vetracie mriežky z vetraných miestností vedené do zbernej vetracej šachty.

Decentrálne nútené vetranie

Vetranie pomocou ventilátorov, ktoré sú osadené v jednotlivých miestnostiach.

Centrálne nútené vetranie

Vetranie pomocou centrálnych ventilátorov, ktoré sú osadené väčšinou na strechách budov.

Ventilátor pod omietku

Možnosť zabudovania ventilátora pod omietku

Ventilátor s časovým dobehom

Ventilátor sa uvedie do chodu napr zároveň s osvetlením a zostane v činnosti aj po vypnutí svetla po dobu nastaveného časového dobehu

Ventilátor so spätnou klapkou

Spätná klapka zamedzí vnikaniu chladného vonkajšieho vzduchu do miestnosti pri vypnutom ventilátore

Ventilátor s automatickou žalúziou

 • Automatická žalúzia zabraňuje spätnému prúdeniu vzduchu, keď nie je ventilátor v prevádzke.
 • Žalúzia sa automaticky otvorí / zatvorí pri zapnutí / vypnutí ventilátora. Tento typ ventilátora nie je vybavený spätnou klapkou

Guľôčkové ložiská

 • Ventilátory, ktoré sú vybavené motormi s guličkovými ložiskami, zabezpečujú dlhú životnosť a vyšší výkon ventilátora.
 • Na tieto ložiská výrobca garantuje až 30 000 hodín nepretržitej bezporuchovej prevádzky. Takéto prevedenie ventilátora je možné použiť pre inštaláciu do stropu

Klzné ložiská

Ventilátory, ktoré sú vybavené klznými ložiskami, neodporúčame inštalovať do stropu

Čo je rekuperácia?

 • Rekuperáciu definujeme ako spätné využitie tepla z odvádzaného vzduchu.
 • Rekuperátor (rekuperačný hliníkový doskový výmenník) využije teplo vzduchu z odsávaného priestoru na ohrev chladného vzduchu privádzaného z vonkajšieho prostredia.
 • Privádzaný a odvádzaný vzduch sú od seba oddelené doskou, takže nedochádza k ich zmiešaniu.
 • Zabezpečí sa tak maximálny prenos tepla.

Čo je rekuperačná jednotka?

 • Rekuperačná jednotka je vetracie zariadenie s rekuperátorom, ventilátormi, ohrievačom a filtrami.
 • Zaisťuje odvod použitého vzduchu (vzduch vydýchaný, obsahujúci pachy z kuchyne, WC, odér, dym, vlhkosť ...) mimo objekt.
 • Nahrádza ho čerstvým, ohriatym (v lete ochladeným) vzduchom.
 • Riadené vetranie s rekuperáciou tepla zabezpečí optimálne využitie vyrobeného (a už zaplateného) tepla.
 • V lete naopak možno toto vetranie využiť na ochladzovanie vnútorného pobytového priestoru.

Čo znamená účinnosť rekuperácie?

 • Účinnosťou rekuperácie myslíme účinnosť spätného získavania tepla, to znamená využitie odpadového tepla na predohrev chladného, čerstvého vzduchu. Účinnosť rekuperácie sa musí pohybovať medzi 0 až 100%.
 • Nulová účinnosť je účinnosť otvoreného okna - teplý vzduch je bez úžitku odvádzaný a studený, čerstvý vzduch je privádzaný do miestnosti, ktorá rýchlo vychladne až na vonkajšiu teplotu.
 • Stopercentná účinnosť je technicky nerealizovateľná, znamenalo by to ohriatie privádzaného vzduchu na teplotu odvádzaného. Miestnosť by bola vetraná bez straty energie.
 • Reálna účinnosť rekuperácie sa pohybuje u bežne dostupných vzduchotechnických zariadení od 30 do 90%, pričom účinnosť nad 60% sa považuje za dobrú, nad 80% za špičkovú.

Čo spôsobuje hluk?

 • Pretekajúci vzduch
 • Vibrácie

V čom je udávaný hluk?

 • Hladina akustického výkonu LwA, vyjadruje celkovú energiu hluku.
 • Je nezávislá na polohe zariadenia, okolitých podmienkach a vzdialenosti od meraného bodu. Udáva sa v [dB]
 • Hladina akustického tlaku LPA, vyjadruje energiu hluku v určitom mieste. Musí byť vždy doplnená o údaj o vzdialenosti od zdroja hluku, v ktorom bola meraná. Udáva sa v [dB (A)]

Vplyv decibelov na človeka

 • 0 dB (A) - prah počuteľnosti
 • 20 dB (A) - extrémne tiché - šelesť ľudí, tichá miestnosť
 • 40 dB (A) - veľmi tiché - vrčiaca chladnička
 • 60 dB (A) - stredne hlasné - bežná konverzácia, reštaurácia
 • 80 dB (A) - veľmi hlasné - mestská premávka, nákladné auto
 • 100 dB (A) - extrémne hlasné - symfonický orchester, traktor
 • 120 dB (A) - prah bolesti - štartujúce prúdové lietadlo

Tlaková strata potrubnej trasy

 • Vetrací systém je zostavený z celej rady komponentov vykazujúcich určité tlakové straty, ktoré musí ventilátor prekonávať.
 • Celkový dopravný tlak ventilátora sa rovná súčtu čiastkových strát rozvodu - rovných potrubných úsekov a tzv. vradených odporov (tvaroviek)

Tepelný most

Je miesto, ktorým dochádza k zvýšeným únikom tepla z vykurovaného priestoru, teda miesto, odkiaľ uniká oveľa viac tepelnej energie ako z okolitej konštrukcie pri rovnakej ploche. Tepelný most znamená chladnejšie miesto v interiéri a naopak teplejšie miesto v exteriéri

Preukaz energetickej náročnosti budovy

Popisuje energetickú hospodárnosť budovy ako celku, tzn. množstvo celkovej dodanej energie do objektu. Udáva spotrebu energie na meter štvorcový podlahovej plochy.

   Do spotreby sa započítava spotreba tepla

 • Na vykurovanie
 • Na ohrev vody

   Elektrická energia

 • Na osvetlenie
 • Na prevádzku obehových čerpadiel a ventilátorov
 • Na chladenie budov

Energetický snímok obálky budovy

Súvisí priamo s tepelnou stratou objektu. Vyjadruje tepelno-technickú kvalitu ochladzovaných konštrukcií budovy.

Máte dotaz, na ktorý ste tu nenašli odpoveď? Kontaktujte nás!

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Po kliknutí na "Odoslať správu", bude správa zaslaná na náš e-mail. Odpoveď môžete očakávať do 2 pracovných dní. Väčšinou to ale býva do pár hodín.

TlačiťBytové ventilátory | Krbové ventilátory | Nástěnné ventilátory | Rozvod teplého vzduchu | Ventilátory do koupelen | Ventilátory do potrubí | Vzduchotechnické potrubí